ઉત્પાદનો

  • Bullet proof glass

    બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ

    બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસ એ કોઈપણ પ્રકારના કાચનો ઉલ્લેખ કરે છે જે મોટા ભાગની ગોળીઓ દ્વારા ઘૂસી જવા સામે standભા રહેવા માટે બનાવવામાં આવે છે. ઉદ્યોગમાં જ, આ ગ્લાસને બુલેટ-રેઝિસ્ટન્ટ ગ્લાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, કારણ કે ગ્રાહક-સ્તરના ગ્લાસ બનાવવાની કોઈ શક્ય રીત નથી જે ખરેખર બુલેટ સામે સાબિતી બની શકે. બુલેટ પ્રૂફ ગ્લાસના બે મુખ્ય પ્રકાર છે: જે પોતાની ઉપર લેયરેટેડ ગ્લાસનો ઉપયોગ કરે છે અને જે પોલીકાર્બોનેટ થર્મોપ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરે છે.