ઉત્પાદનો

  • Acid etched Glass

    એસિડ એચડ ગ્લાસ

    એસિડ એચ્ડ ગ્લાસ, ફ્રોસ્ટેડ ગ્લાસ એસિડ એચિંગ ગ્લાસ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે જેથી અસ્પષ્ટ અને સરળ સપાટી બને. આ ગ્લાસ નરમ અને દ્રષ્ટિ નિયંત્રણ પ્રદાન કરતી વખતે પ્રકાશ સ્વીકારે છે.